Program 14 - 20 februarie 2020

 
 
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30  
   
 
 
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30  
   
 
 
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30  
   
 
 
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30  
   
 
 
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30  
   
 
 
ora 13:00 ora 15:30 ora 18:00 ora 20:00 ora 22:30  
   
 
 
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30