Program 11 - 17 octombrie 2019

 

   
             

ora 9:00/13:00

ora 15:00

ora 17:30

ora 20:00

ora 21:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ora  13:00                        ora 15:00                          ora 16:45                        ora 18:00           ora 20:00             ora 22:30             

 
             
   

        ora 10:00/ 11:30

          ora 15:00

              ora 16:30

             ora 18:00

 

             

 

 

 

 

              

 

 

 

 
             
   
                     

   
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30    
   
     
ora 13:00 ora 15:15   ora 20:15 ora 22:00    
ercuri    

   
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30    
   
   
ora 13:00 ora 15:15 ora 17:00 ora 19:30 ora 22:30