Program 22 - 28 iunie

 

 

 

ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
„
ORA 13:00 | DUB RO ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ORA 13:00 | DUB RO ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
                       

  ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
 
  ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ercuri
 

  ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
 

  ora 15:00

ora 17:30

ora  20:00

ora 22:30