Program 21 - 27 septembrie

 

ORA 13:00 | dub. ro

ora 15:00 ora 17:00 ora 20:00 ora 23:00
ORA 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ORA 13:00 ora 15:00 ora 17:00 ora 20:00 ora 22:30
                     

ORA 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ORA 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ercuri
 

  ora 15:30 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30

  ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30