Program 19 - 25 mai

 

 

 

ora 15:00 ora 17:30 20:00 ora 22:30

 ora 13:00 | dub. ro ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ora 12:00 ora  15:00 

ora 17:30

ora 20:00 ora 22:30
                     
ora 12:30 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ora 12:30 ora 15:00  17:30 ora 20:00 ora 22:30
ercuri
ora 12:30 ora 15:00 | dub. ro. ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30

ora 12:30 ora 15:00

ora 17:30

ora 20:00

ora 22:30