Program 16 - 22 iunie

 

 ora 13:00 | dub. ro

ora 15:00 ora 17:30 20:00 ora 22:30

 ora 13:00 | dub. ro ora 15:00 ora 17:00 ora 19:00 ora 22:30
 ora 13:00 | dub. ro ora  15:00 

ora 17:00| | ora 18:00

ora 20:00 ora 22:30
                     
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ercuri
ora 13:00 ora 15:00  ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30

ora 13:00 ora 15:00 

ora 17:30

ora 20:00

ora 22:30