Program 20 - 26 octombrie

 

ora 13:00 | dub. ro 

ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:45

 ora 13:00 | dub. ro. ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
 ora 13:00 | dub. ro. ora  15:00 

ora 17:30

ora 20:00 ora 22:45
                     
ora 13:15 ora 15:15 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
 
  ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:45
ercuri
 
  ora 15:00 ora 17:45 ora 20:00 ora 22:30

ora 13:30 ora 15:45

ora 17:30

ora 20:00

ora 22:30