Program 21 - 27 iulie

 

 

 

ora 15:00 ora 17:30 20:00 ora 22:00

 
 ora 13:00 | dub. ro ora 15:00 ora 17:00 ora 21:00  
 ora 13:00 | dub. ro ora  15:00 

ora 17:45

ora 20:15 ora 22:30
                     

ora 13:00 ora 15:15 ora 17:30 ora 19:30 ora 22:30
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:00 ora 20:30 ora 22:30
ercuri
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30

ora 13:00 ora 15:00

ora 17:30

ora 20:00

ora 22:30