Program 24 - 30 martie

 

ora 13:00 | dublat ro

ora 15:00 ora 17:00 20:00 ora 22:30
ora 13:00 | dublat ro ora 15:00 ora 17:30 ora 19:30 ora 22:30
ora 13:00 | dublat ro ora 15:00

ora 17:30

ora 20:00 ora 22:30
ora 12:30 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ora 12:30 ora 15:00 ora 17:15 ora 20:15 ora 22:30
ercuri
ora 12:30 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:00
ora 12:30 ra 15:00

ora 17:30

Cinemateca TIFF
ora 20:00

Cinemateca TIFF
ora 22:00